Um stofnunina

Stofnunarár 2002

Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála var stofnuð árið 2002 og var fyrsta heila starfsár hennar 2003.

Hún er rannsóknar- og þjónustustofnun stjórnmálafræðideildar og hennar samstarfsaðila.

Stofnunin starfar náið með stofnunum og félagasamtökum, innlendum sem erlendum eftir því sem tilefni gefast.

Stofnun stjórnsýslufræða leitast við að ná markmiðum sínum annars vegar á vettvangi þjóðlífs og hins vegar á vettvangi Háskóla Íslands.

Image
Gimli glerbygging

Vettvangur þjóðlífs

Á vettvangi þjóðlífs er áhersla lögð á að

  • standa fyrir innlendum sem alþjóðlegum ráðstefnum og námskeiðahaldi
  • efla umræðu og rannsóknir á sviði, stjórnmála, stjórnsýslu og opinberrar stefnumótunar
  • gefa út og kynna niðurstöður rannsókna
  • leita nýrra leiða til að afla fjár til verkefna stofnunarinnar
  • efla tengsl fræðasamfélagsins í Háskóla Íslands við stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga
Image
""

Vettvangur Háskólans

Á vettvangi Háskólans leggur stofnunin áherslu á

  • hagnýt námskeið og rannsóknir á sviði stjórnsýslu- og stjórnmálafræða innan stjórnmálafræðideildar
  • stuðla að þverfræðilegri samvinnu innan skólans
  • veita stjórnmálafræðideild og öðrum aðilum innan sem utan skólans þjónustu á sviði fræðanna
Image
Aðalbygging Hí í sumarlegu umhverfi

Stjórnsýsla

Reglur um Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála í Háskóla Íslands.(pdf skjal)

1. gr.
Almennt.

Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála er rannsókna-, fræðslu- og þjónustustofnun sem starfrækt er af Háskóla Íslands. Stofnunin er vettvangur samstarfs Háskóla Íslands við opinbera aðila um eflingu náms og rannsókna um stjórnun opinberra stofnana, bæði ríkis og sveitarfélaga, og vettvangur umræðna um stjórnmál og stjórnsýslu.

Stofnunin heyrir undir stjórnmálafræðideild á félagsvísindasviði. Hún starfar sem sjálfstæður aðili í tengslum við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Forseti félagsvísindasviðs gerir samstarfssamninga um stofnunina við aðila utan Háskóla Íslands.

2. gr.
Hlutverk.

Hlutverk Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála er:
a. að efla framhaldsnám, starfsmenntun, rannsóknir og nýsköpun á sviði stjórnsýslu og stjórnmálafræði innan stjórnmálafræðideildar,
b. að standa að samstarfs- og samræðuvettvangi fræðimanna í þeim tilgangi að auka samstarf, efla rannsóknir og nýsköpun á fræðasviðum stjórnmálafræðideildar,
c. að aðstoða við öflun samstarfsaðila, öflun fjár, ráðgjöf, framkvæmd og utanumhald rannsóknarverkefna eftir atvikum í samvinnu við Félagsvísindastofnun,
d. að efla tengsl milli fræðasamfélagsins í Háskóla Íslands og forystumanna í þjóðlífi (stjórnmálamanna, stjórnsýslunnar, forystumanna atvinnulífs og hagsmunasamtaka), m.a. með fundum, ráðstefnum og útgáfu,
e. að stuðla að þverfaglegri samvinnu innan Háskóla Íslands á sviði stjórnsýslu og stjórnmála,
f. að stuðla að alþjóðlegri samvinnu og samstarfsverkefnum á sviði stjórnsýslu og stjórnmálafræði,
g. að veita ráðgjöf um stefnumótun vegna framhaldsnáms stjórnmálafræðideildar,
h. að halda utan um gagnasafn stjórnmálafræðideildar,
i. að sinna kynningarstarfi fyrir stjórnmálafræðideild og veita framhaldsnemendum ýmsa þjónustu,
j. að standa fyrir námskeiðahaldi, ráðstefnum og málþingum á sviði stjórnsýslu og stjórnmála og miðlun upplýsinga þar um,
k. að gefa út og kynna niðurstöður rannsókna, m.a. ritröð um íslenska stjórnmálafræði, auk þess að hafa umsjón með útgáfu á tímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla,
l. að skapa lifandi umræðuvettvang um stjórnmálafræði og stjórnsýslu,
m. að sinna þjónustu á sviði stjórnsýslu og stjórnmálafræði fyrir félagsvísindasvið og aðra aðila, innan og utan Háskóla Íslands.

3. gr.
Aðstaða.

Háskóli Íslands lætur stofnuninni í té starfsaðstöðu, svo sem húsnæði og búnað eftir því sem kostur er.

Stofnunin veitir starfsliði sínu skv. 7. gr. aðstöðu og nauðsynlegan búnað til rannsókna eftir því sem unnt er.

4. gr.
Stjórn.

Forseti félagsvísindasviðs skipar stofnuninni sex manna stjórn til þriggja ára. Deildarfundur í stjórnmálafræðideild tilnefnir þrjá menn í stjórnina og rektor Háskóla Íslands einn. Forseti félagsvísindasviðs skipar tvo stjórnarmenn án tilnefningar m.a. frá samstarfsaðilum stofnunarinnar sem samningar hafa verið gerðir við, sbr. 1. gr.

Í stjórn skulu sitja bæði karlar og konur og skal þess gætt að hlutfall hvors kyns sé ekki minna en 40%, sbr. 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Stjórnin kýs sér formann úr hópi fulltrúa stjórnmálafræðideildar.

5. gr.
Stjórnarfundir.

Formaður stjórnar boðar stjórnarfundi bréflega eða í tölvupósti, með þriggja daga fyrirvara.Fundarboð skal greina dagskrá fundar.

Skylt er að boða stjórnarfund óski tveir eða fleiri stjórnarmenn þess. Sama gildir ef forseti stjórnmálafræðideildar, forseti félagsvísindasviðs eða rektor ber fram slíka ósk og hafa þeir þá málfrelsi og tillögurétt á fundinum, en ekki atkvæðisrétt.

Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns eða þess sem gegnir formannsstörfum.

Halda skal gerðabók stjórnar og skulu staðfestar fundargerðir færðar í hana. Afrit fundargerða skulu send forseta stjórnmálafræðideildar.

6. gr.
Verkefni stjórnar.

Stjórnin tekur allar stefnumarkandi ákvarðanir fyrir stofnunina og setur henni starfsreglur.

Stjórnin sker úr í vafaatriðum sem upp kunna að koma og varða innri starfsemi stofnunarinnar.

Stjórnin ber ábyrgð á fjármálum stofnunarinnar gagnvart deild og forseta félagsvísindasviðs,samþykkir rekstrar- og fjárhagsáætlun og gerir tillögu til deildar og forseta fræðasviðs um fjárveitingar og skiptingu þeirra ásamt skiptingu annarra tekna.

7. gr.
Forstöðumaður og starfsmenn.

Heimilt er að ráða stofnuninni forstöðumann. Forseti félagsvísindasviðs ræður forstöðumann að
fenginni tillögu stjórnar stofnunarinnar.
Forstöðumaður stofnunarinnar annast daglegan rekstur hennar, þar á meðal eftirlit með starfsmönnum hennar, fjármálum og rannsóknarverkefnum. Forseti félagsvísindasviðs setur forstöðumanni erindisbréf þar sem nánar er kveðið á um verksvið hans.
Um ráðningu annars starfsfólks fer eftir ákvæðum reglna fyrir Háskóla Íslands. Sé um að ræða
ráðningu í starf og ekki er gert ráð fyrir því starfsheiti í reglunum fer stjórn stofnunarinnar eða
forstöðumaður í umboði hennar með ráðningarmálið.

8. gr.
Fjármál.

Tekjur stofnunarinnar eru eftirfarandi:

a. framlag frá stjórnmálafræðideild,
b. framlag frá samstarfsaðilum,
c. styrkir til einstakra verkefna,
d. greiðslur fyrir þjónustustarfsemi,
e. tekjur af útgáfustarfsemi, námskeiða- og ráðstefnuhaldi,
f. aðrar tekjur, t.d. gjafir og framlög úr ríkissjóði eftir því sem kveðið kann að vera á um í fjárlögum.

Reikningshald stofnunarinnar skal vera hluti af reikningshaldi háskólans. Stofnunin hefur sjálfstætt fjárhald en stjórnmálafræðideild og forseti félagsvísindasviðs bera á henni fjárábyrgð.

Fjárhagsáætlun skal kynnt og lögð fram til samþykktar á deildarfundi og samþykkt af forseta félagsvísindasviðs. Uppgjör skal kynnt forseta stjórnmálafræðideildar og forseta félagsvísindasviðs.

Sé um að ræða útselda þjónustu, sem veitt er í samkeppni við einkaaðila, skal sú starfsemi fjárhagslega afmörkuð frá öðrum rekstri stofnunarinnar og þess gætt að sá rekstur sé ekki niðurgreiddur með öðrum tekjum, í samræmi við ákvæði samkeppnislaga. 

Um stjórnunar- og aðstöðugjald af sértekjum fer eftir ákvæðum 73. gr. reglna fyrir Háskóla
Íslands.

9. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð hefur sett á grundvelli heimildar í 3. mgr. 11. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, að fenginni tillögu stjórnmálafræðideildar og stjórnar félagsvísindasviðs, öðlast þegar gildi.Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 495/2002 um Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála í Háskóla Íslands.

Háskóla Íslands, 15. júní 2010.
Kristín Ingólfsdóttir. 

Viðmiðanir við undirbúning og framkvæmd opinberra funda svo sem ráðstefna og málþinga á vegum Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála. 

Samþykktar á stjórnarfundi SSS 15. ágúst 2012

Skv. reglum nr. 546/2010 um Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands skal stofnunin standa fyrir ráðstefnum og málþingum á sviði stjórnsýslu og stjórnmála og miðlun upplýsinga þar um. Með því er ætlunin að skapa lifandi vettvang umræðna um stjórnmál og stjórnsýslu og efla tengsl milli fræðasamfélags Háskóla Íslands og forystumanna í þjóðlífi (stjórnmálamanna, stjórnsýslunnar, forystumanna atvinnulífs og hagsmunasamtaka). Með þessu er einnig ætlunin að stuðla að þverfaglegri samvinnu innan Háskóla Íslands á sviði stjórnsýslu og stjórnmála.

Samstarf Stofnunarinnar vegna opinberra funda er með þrennum hætti

1. Samstarf sem skilgreint er í samstarfsamningi við aðila. Í samstarfssamningi er kveðið á um sameiginleg verkefni svo sem opinbera fundi. Í samningi er einnig kveðið á um meginviðmiðanir um kostnað vegna fundanna og vinnu við undirbúning. Val á fundarefni og fyrirlesurum er sameiginlegt viðfangsefni stofnunarinnar og viðkomandi samstarfsaðila.

2. Samstarf við aðila innan sem utan háskólans sem er bundið tilteknum viðburðum. Stofnunin starfar með aðilum að einstökum viðburðum, opinberum fundum, námskeiðum, rannsóknar og þróunarverkefnum á sviði opinberrar stjórnsýslu og stjórnmála. Við undirbúning á slíku samstarfi skal samráð haft um fundardagskrá og val á einstökum fyrirlesurum.

Vegna samstarfs undir lið 1 og 2 gætir stofnunin þess að viðfangsefni hinna opinberu funda falli að hlutverki hennar. Einnig að við mótun dagskrár og val á fyrirlesurum sé gætt að ólík sjónarmið séu dregin fram á því viðfangsefni sem er til umfjöllunar eftir því sem við á. Jafnframt séu skoðanaskipti frjáls og málefnaleg og skipulag og framsetning dagskrár til þess fallin að tryggja upplýsta og gagnrýna umræðu. Nafn stofnunar kemur fram á auglýsingum og öðrum fundargögnum.

3. Þjónusta við aðila innan háskólans við undirbúning og framkvæmd opinberra viðburða. Stofnunin tekur að sér að undirbúa fundi með kennurum stjórnmálafræðideildar og öðrum þeim sem starfa að kennslu eða rannsóknum á verkefnasviði stofnunarinnar.

Forstöðumaður stofnunar sinnir ofangreindum verkefnum. Hann upplýsir formann um verkefni sem eru í undirbúningi og fær samþykkt hans fyrir samstarfi eftir þörfum. Ef álitamál koma upp um þátttöku stofnunarinnar í opinberum fundum upplýsir formaður aðra stjórnarmenn um málið og fær afstöðu þeirra. Í lok árs og að vori tekur forstöðumaður saman yfirlit yfir þá opinberu viðburði sem
stofnunin hefur komið að á misserinu og kynnir á stjórnarfundum.